FARMXTEND-Header-FieldXact-Sensor

FARMXTEND: ZARZĄDZANIE UPRAWAMI OPARTE NA CZUJNIKACH

KOMPLETNE ROZWIĄZANIE AGRONOMICZNE: NASZ CZUJNIK DO WSZYSTKICH UPRAW I GLEBY.

- BLIŻEJ POZNAJ SWOJE UPRAWY -

INTELIGENTNY WYBÓR DLA ZRÓWNOWAŻONYCH DECYZJI.

Far­mX­tend enables you to make agro­no­mic decis­i­ons based on ultra-local meteo­ro­lo­gi­cal data. Make tar­ge­ted decis­i­ons and save inputs on your farm.

Dise­as­eX­pert warns you in time about dise­a­ses and SprayX­pert gives recom­men­da­ti­ons on the most effi­ci­ent times to app­ly crop pro­tec­tion pro­ducts.

The solu­ti­ons con­sist of the Fiel­dXact sen­sor and the Far­mX­tend app.

Czu­j­nik Fiel­dXact mier­zy wszyst­kie waż­ne para­me­try pogo­do­we w cza­sie rzec­zy­wis­tym w polu, na pozio­mie upra­wy i gle­by, z wykor­zysta­niem zin­te­gro­wa­n­ego czu­j­ni­ka deszc­zu i innych spec­jal­nych czu­j­ni­ków. Jest on bez­prze­wo­do­wo połąc­z­o­ny z apli­ka­c­ją Far­mX­tend, gdzie dane przeksz­tał­ca się na infor­mac­je. Dzięki przeksz­tałceniu danych z tych wszyst­kich czu­j­ni­ków i ze sprawd­zonych zewnę­trz­nych źró­deł danych pogo­do­wych w istot­ne infor­mac­je, jest to cen­ne nar­zęd­zie wspo­ma­ga­jące cod­zi­en­ne podej­mo­wa­nie decyz­ji.

FieldXact-Sensor

ROZWIĄZANIE FARMXTEND DO PIELĘGNACJI UPRAW OFERUJE DWA MODELE DORADZTWA AGRONOMICZNEGO:

MODEL DISEASEXPERT

Moż­li­wość wska­zy­wa­nia ryzy­ka zain­fe­ko­wa­nia kon­kret­nej upra­wy dla głównych pato­genów roś­lin­nych.

FarmXtend-Crop-Care-Solution

MODEL SPRAYXPERT

Wska­zy­wa­nia naj­bard­ziej odpo­wied­nie­go ter­mi­nu sto­so­wa­nia różnych środ­ków dla uzys­ka­nia naj­leps­zych wyni­ków ochro­ny upraw.

Fir­ma Apps­fo­rAgri z sied­zi­bą w Hol­an­dii dost­ar­c­za kom­plet­ne roz­wią­za­nia w zak­re­sie rol­nict­wa pre­cy­zy­j­n­ego, od czu­j­ni­ków po zar­ząd­za­nie infor­mac­ją, wspo­ma­ga­jąc rol­ni­ków w efek­tyw­nej i zrów­no­ważo­nej pra­cy.

PODEJMUJ LEPSZE DECYZJE W ZAKRESIE CODZIENNEJ PIELĘGNACJI UPRAW!

To nadal Ty podej­mu­jesz waż­ne decyz­je, ale dzięki Far­mX­tend Two­ja wied­za jest pop­ar­ta wszyst­ki­mi istot­ny­mi infor­mac­ja­mi. To poma­ga Ci rad­zić sobie z coraz więks­zym stop­niem złożo­no­ści gos­po­da­rowa­nia na roli i poz­wa­la oszc­zęd­zać czas, pie­niąd­ze oraz ma pozy­tyw­ny wpływ na śro­do­wis­ko natu­ral­ne.

PODEJMUJ LEPSZE DECYZJE W ZAKRESIE CODZIENNEJ PIELĘGNACJI UPRAW!

To nadal Ty podej­mu­jesz waż­ne decyz­je, ale dzięki Far­mX­tend Two­ja wied­za jest pop­ar­ta wszyst­ki­mi istot­ny­mi infor­mac­ja­mi. To poma­ga Ci rad­zić sobie z coraz więks­zym stop­niem złożo­no­ści gos­po­da­rowa­nia na roli i poz­wa­la oszc­zęd­zać czas, pie­niąd­ze oraz ma pozy­tyw­ny wpływ na śro­do­wis­ko natu­ral­ne.

LEPIEJ POZNAJ SWOJE UPRAWY.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.


    Wypeł­nia­jąc ten for­mu­larz, będ­zie­my przet­warzać Two­je dane zgod­nie z nas­zą Poli­ty­ką pry­wat­noście


    Ocze­kuj więcej.

    Poc­zą­tek

    Podążaj za nami