FARMXTEND-Header-FieldXact-Sensor

FARMXTEND: SENSORGEBASEERD GEWASBEHEER

EEN VOLLEDIGE AGRONOMISCHE
OPLOSSING: ONZE ALLES-IN-ÉÉN
GEWAS- EN BODEM-SENSOR.”

- LEER UW GEWAS GOED KENNEN -

DE SLIMME KEUZE VOOR DUURZAME BESLISSINGEN.”

Far­mX­tend enables you to make agro­no­mic decis­i­ons based on ultra-local meteo­ro­lo­gi­cal data. Make tar­ge­ted decis­i­ons and save inputs on your farm.

Dise­as­eX­pert warns you in time about dise­a­ses and SprayX­pert gives recom­men­da­ti­ons on the most effi­ci­ent times to app­ly crop pro­tec­tion pro­ducts.

The solu­ti­ons con­sist of the Fiel­dXact sen­sor and the Far­mX­tend app.

De Fiel­dXact-sen­sor meet alles wat rele­vant is aan
weer­pa­ra­me­ters, real­time in het veld. Dit
op gewas- en bodem­ni­veau met een geïn­te­gre­erd
regen­me­ter en ande­re spe­ci­fie­ke sen­so­ren.
Draad­loos ver­bonden met de Far­mX­tend app
waar data wor­den omge­zet in infor­ma­tie.
Met data van al deze ver­schil­len­de sen­so­ren
en van geval­ide­er­de exter­ne weer­ge­ge­vens
, is het een waar­de­vol hulp­mid­del voor uw
bes­luit­vor­ming.

FieldXact-Sensor

DE FARMXTEND GEWASVERZORGINGSOPLOSSING
BIEDT TWEE AGRONOMISCH ADVIESMODELLEN:

DISEASEXPERT

Moge­l­ijk­heid om het risi­co op infec­tie aan te geven van een
spe­ci­fiek gewas voor belan­gri­jke ziek­te­ver­wek­kers

FarmXtend-Crop-Care-Solution

SPRAYXPERT

Het benadruk­ken van de opti­ma­le tijd voor uw
toe­pas­sin­gen voor de bes­te resul­ta­ten qua bescher­ming van uw teelt

Apps­fo­rAgri, geves­tigd in Neder­land, levert totaa­l­o­plos­sin­gen
op het gebied van pre­cisie­land­bouw, varië­rend van sen­so­ren tot
infor­ma­tie­be­heer om land­bou­wers te hel­pen effi­ci­ënt en duurzaam te wer­ken.”

NEEM BETERE BESLISSINGEN BIJ UW DAGELIJKSE GEWASBESCHERMING

Jij bent nog steeds dege­ne die de belan­gri­jke bes­lis­sin­gen neemt, maar met FarmX­tend wordt uw ken­nis onder­steund met alle rele­van­te infor­ma­tie. Dit helpt u om te gaan met de toe­ne­men­de com­ple­xi­teit van de land­bouw – en bes­paart u tijd, geld en heeft een posi­tief effect op het milieu.”

NEEM BETERE BESLISSINGEN BIJ UW DAGELIJKSE GEWASBESCHERMING

Jij bent nog steeds dege­ne die de belan­gri­jke bes­lis­sin­gen neemt, maar met Far­mX­tend wordt uw ken­nis onder­steund met alle rele­van­te infor­ma­tie. Dit helpt u om te gaan met de toe­ne­men­de com­ple­xi­teit van de land­bouw – en bes­paart u tijd, geld en heeft een posi­tief effect op het milieu.”

LEER UW GEWAS BETER KENNEN.
NEEM CONTACT MET ONS OP


    Als u dit for­mu­lier invult, ver­wer­ken wij uw gege­vens in overe­enstem­ming met ons Pri­va­cy­beleid


    Xpect meer.

    Wet­te­li­jk

    Volg ons