Overslaan en naar de inhoud gaan

 

Privacyvoorwaarden

Deze Privacykennisgeving legt uit hoe persoonlijke gegevens ("Gegevens") die door u worden verstrekt aan - en verzameld door - CNH Industrial Deutschland GmbH ("wij", "ons", "onze", of de "Onderneming") via deze website zullen worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij zijn toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy

HOE WIJ GEGEVENS VERKRIJGEN

De gegevens die kunnen worden verzameld, verwerkt en opgeslagen, zijn de volgende:

 • Identificatie- en contactgegevens
 • Professionele gegevens
 • Gegevens computerapparaat
 • Cookies (raadpleeg de Cookie Notice waarin het gebruik van cookies en andere webtraceermiddelen via onze website en applicatie wordt uitgelegd)

Gewoonlijk zult u dergelijke Gegevens aan ons hebben verstrekt, maar in sommige gevallen kunnen wij Gegevens over u verzamelen van een derde partij of uit openbare registers. Wij beschermen Gegevens die wij van derden hebben verkregen volgens de in deze privacyverklaring beschreven praktijken.

 

GEBRUIK VAN DE GEGEVENS
Gegevens kunnen door ons worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Het voldoen aan uw verzoeken door het verstrekken van informatie over onze producten, diensten en commercieel netwerk;
 2. Het nastreven van ons belang om onze relatie met u tot stand te brengen, te onderhouden en te verbeteren;
 3. Analyse van surfgegevens om de kwaliteit te verhogen en de veiligheid van onze website te garanderen.

De gegevens worden verzameld en verwerkt op basis van het contract en ons gerechtvaardigd belang voor de verwerking onder de punten (i), (ii) en (iii). De gegevens kunnen elektronisch binnen IT-systemen worden verwerkt, en handmatig, op papier. De gegevens worden gedurende hun gehele levenscyclus verwerkt en opgeslagen, waarbij de veiligheid en vertrouwelijkheid ervan worden gewaarborgd, met inachtneming van de beginselen van billijkheid, rechtmatigheid en transparantie en overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke wet- en regelgeving.


GEVOLGEN VAN HET NIET VERSTREKKEN VAN GEGEVENS
U bent nooit verplicht om gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken van gegevens die nodig zijn om een dienst of product te leveren en die als verplicht zijn aangegeven, kan ons beletten de vereiste service of het product te kunnen aanbieden of kan leiden tot een niet-optimale levering van de vereiste diensten of producten. Het niet verstrekken van gegevens waarvan de verstrekking als optioneel is gemarkeerd zal u in ieder geval in staat stellen de dienst te gebruiken of het product te ontvangen.
 

HOE WIJ UW GEGEVENS DELEN
Wij maken deel uit van de CNH Industrial Group, een wereldleider in de kapitaalgoederensector. De gegevens kunnen worden gedeeld en gecommuniceerd aan onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van de CNH Industrial Group, aan vertrouwde externe partijen, dienstenaanbieders, erkende dealers en distributeurs en zakelijke partners, gevestigd binnen en buiten de Europese Unie, die specifieke contractuele verplichtingen hebben en ze uitsluitend voor de vervulling van de hierboven genoemde doeleinden mogen gebruiken.

De gegevens kunnen worden meegedeeld aan derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om de veiligheid van ons en de CNH Industrial Group te beheren en handhaven, om de rechten of het eigendom van ons en de CNH Industrial Group te beschermen, om te reageren op beschikkingen van overheidsinstanties, of om tegenover de gerechtelijke autoriteiten onze rechten uit te oefenen.

HOE WIJ UW GEGEVENS OVERDRAGEN
Om de gegevensverwerkingsactiviteiten uit te voeren zoals hierboven beschreven, kunnen wij gegevens overdragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), met inbegrip van het opslaan van die gegevens in digitale of fysieke databases beheerd door entiteiten die namens ons handelen. Het databasebeheer en de gegevensverwerking zijn beperkt tot de doeleinden van de verwerking en worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming.

Bij overdracht van de gegevens buiten de EER zal het bedrijf alle passende contractuele maatregelen nemen om een adequate bescherming van de gegevens te garanderen, waaronder - onder andere -overeenkomsten gebaseerd op de toepasselijke standaardbepalingen inzake gegevensbescherming goedgekeurd door de EU-Commissie en van toepassing op de overdracht van persoonsgegevens buiten de EER.

Naast de goedkeuring van legitieme mechanismen voor de overdracht van gegevens buiten de EER, nemen de filialen en dochterondernemingen van de CNH Industrial Group in de VS deel aan het Privacy Shield programma en zijn zij daarom ook verplicht te handelen in overeenstemming met de EU-VS en Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks en het CNH Industrial Privacy Shield beleid, dat hier beschikbaar is: https://www.cnhindustrial.com/en-us/governance/policies_and_guidelines/Pages/corporate_policies.aspx


UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Wij bewaren de gegevens in onze systemen en archieven zolang als nodig is voor het nastreven van de doelen beschreven in deze privacyverklaring, rekening houdend met, indien van toepassing, wettelijke en contractuele vereisten.

Wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, worden de gegevens verwijderd of bewaard in een vorm die identificatie van de betrokkenen niet mogelijk maakt, mits wij niet wettelijk verplicht of gemachtigd zijn om dergelijke gegevens te bewaren. Indien noodzakelijk om onze belangen te beschermen met betrekking tot mogelijke aansprakelijkheid in verband met het aanbieden van de diensten of producten of de verwerking van gegevens, kunnen wij de gegevens voor een langere periode blijven opslaan.

Gegevens verwerkt voor marketing- worden bewaard totdat u uw toestemming intrekt en in elk geval in overeenstemming met bovengenoemde principes en richtlijnen van de relevante privacyautoriteiten in dit verband.GEGEVENSVERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
CNH Industrial Deutschland GmbH, met hoofdkantoor in Benzstrasse 1 74076 Heilbronn, Duitsland, is de verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens verzameld, verwerkt en opslaat in het kader van deze Privacykennisgeving.

 

CNH Industrial Deutschland GmbH heeft een functionaris voor gegevensbescherming benoemd.

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op:

CNH Industrial Deutschland GmbH

Functionaris voor gegevensbescherming

Benzstrasse 1,

1 74076 Heilbronn 

Telefoon: + 49 731 408-0

E-mail: dpo-germany@cnhind.com


UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW GEGEVENS
U kunt uw rechten uitoefenen zoals bepaald door de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder deze:

 • Recht van toegang: recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking een bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt, en, zo ja, om toegang tot uw persoonsgegevens te vragen.
 • Recht op rectificatie: recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking rectificatie te verkrijgen van uw persoonsgegevens die volgens u onnauwkeurig zijn en om onvolledige informatie te laten aanvullen, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring.
 • Recht op wissing: recht om van ons zonder onnodige vertraging de wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen, wanneer het verzoek overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving is gedaan.
 • Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking: recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Recht om de gegevensverwerking te beperken: recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking een beperking van de verwerkingsactiviteiten te verkrijgen wanneer de juistheid en de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens wordt betwist, en gedurende de tijd die de verantwoordelijke voor de verwerking nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: recht om de persoonsgegevens die u aan de verantwoordelijke voor de verwerking hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. U hebt ook het recht om die gegevens zonder belemmering van de verantwoordelijke voor de verwerking aan een andere verantwoordelijke over te dragen, met name onder de volgende voorwaarden: de verwerking is gebaseerd op toestemming of op een contract en de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen.
 • Recht om een klacht in te dienen: onverminderd elk ander administratief of gerechtelijk geschil, hebt u het recht om, indien u van mening bent dat de gegevensverwerking op onwettige wijze of niet in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving heeft plaatsgevonden, een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar u verblijft of gewoonlijk werkt, of van de staat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden.

U kunt de bovengenoemde rechten uitoefenen door als volgt contact met ons op te nemen:

 • Het invullen van het online formulier vindt u hier.
 • Schrijf een e-mail naar de functionaris voor gegevensbescherming op dpo-germany@cnhind.com, en voeg het standaardformulier bij dat u hier kunt downloaden .
 • Door een brief te sturen naar de functionaris voor gegevensbescherming op het adres dat is vermeld in het gedeelte "Verantwoordelijke voor de verwerking" van deze privacyverklaring, en daarbij het standaardformulier te voegen dat u hier kunt downloaden .
 • Schrijf een e-mail naar privacy-compliance@cnhind.com, met als bijlage het standaardformulier dat u hier kunt downloaden.
 • Het sturen van een brief naar de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres dat is vermeld in de sectie "Verantwoordelijke voor de verwerking" van deze Privacymededeling, onder vermelding van "ter attentie van Privacy Compliance", met als bijlage het standaardformulier dat u hier kunt downloaden

Als u ons een verzoek stuurt, kan het zijn dat wij aanvullende Persoonsgegevens van u nodig hebben om uw identiteit te verifiëren en, indien nodig, contact met u op te nemen. Deze informatie zal dan, samen met andere gegevens die wij reeds achterhouden, worden verwerkt om aan uw verzoek te voldoen, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Indien nodig kan bepaalde informatie worden doorgegeven aan andere bedrijven binnen of buiten de CNH Industrial Group die optreden als gegevensverwerkers van uw Gegevens, om aan uw verzoek te voldoen. Uw gegevens worden verwerkt gedurende de tijd die nodig is om uw verzoek te evalueren en af te handelen, waarna uw gegevens worden gearchiveerd gedurende een geschikte periode die ons in staat stelt aan te tonen dat het verzoek correct en tijdig is afgehandeld.
 

UPDATES VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is bijgewerkt in [Insert date]. Wij behouden ons het recht voor om de privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te passen aan de wijzigingen in de nationale wetgeving of onze verwerkingsactiviteiten. Elke update wordt op deze website gepubliceerd en is van kracht op het moment van publicatie. Wij raden aan deze privacyverklaring regelmatig te herzien om te weten hoe wij uw gegevens beschermen.