Ugrás a tartalomra

 

Adatvédelmi politika

A jelen Adatvédelmi tájékoztató ismerteti, hogy az Ön által a CNH Industrial Deutschland GmbH ("mi", "minket", "miénk", "miénk" vagy a "vállalat") számára a jelen weboldalon keresztül megadott és általa gyűjtött személyes adatokat ("adatok") hogyan kezeljük a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően. Elkötelezettek vagyunk az Ön adatainak védelme és tiszteletben tartása mellett.

MILYEN ADATOKAT GYŰJTÜNK

A gyűjthető, feldolgozható és tárolható adatok a következők:

 • Azonosítási és kapcsolattartási adatok
 • Szakmai adatok
 • Számítógépes eszköz adatai
 • Sütik (kérjük, olvassa el a Sütikről szóló közleményt , amely elmagyarázza a sütik és más webes nyomkövető eszközök használatát a weboldalunkon és az alkalmazásunkon keresztül).

Általában Ön szolgáltatja nekünk ezeket az adatokat, de bizonyos esetekben előfordulhat, hogy harmadik féltől vagy közhiteles nyilvántartásokból gyűjtünk Önről adatokat. Az ilyen harmadik felektől kapott adatokat a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírt gyakorlat szerint védjük.
 

MILYEN CÉLOKRA HASZNÁLJUK AZ ADATOKAT
Az adatokat a következő célokból dolgozhatjuk fel:

 1. Az Ön kéréseinek teljesítése termékeinkkel, szolgáltatásainkkal és kereskedelmi hálózatunkkal kapcsolatos információk nyújtásával;
 2. Az Önnel való kapcsolatunk kialakításához, fenntartásához és javításához fűződő érdekünk érvényesítése;
 3. A böngészési adatok elemzése a weboldalunk minőségének javítása és biztonságának garantálása érdekében.

Az adatok gyűjtése és feldolgozása a szerződés és az i., ii. és iii. pont szerinti jogos érdekünk alapján történik. Az adatok feldolgozása történhet elektronikusan, informatikai rendszereken belül, illetve manuálisan, papíralapon. Az adatok feldolgozása és tárolása a teljes életciklusuk alatt történik, biztosítva azok biztonságát és bizalmas kezelését a tisztességesség, a jogszerűség és az átláthatóság elveinek megfelelően, valamint az alkalmazandó törvények és rendeletek rendelkezéseivel összhangban.


AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ELMULASZTÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI
Az adatok benyújtása soha nem kötelező. A szolgáltatás vagy termék nyújtásához szükséges és kötelezőnek jelölt adatok megadásának elmulasztása azonban megakadályozhatja, hogy a kívánt szolgáltatást vagy terméket nyújtsuk, vagy a kívánt szolgáltatás vagy termék nem optimális nyújtását eredményezheti. Másrészt, ha nem adja meg azokat az adatokat, amelyek megadása opcionálisnak van jelölve, akkor Ön mindenképpen hozzáférhet a szolgáltatáshoz vagy megkaphatja a terméket..
 

KIVEL OSZTJUK MEG AZ ADATOKAT
A CNH Industrial csoport tagja vagyunk, amely globális vezető szerepet tölt be a beruházási javak ágazatában. Az adatok megoszthatók és közölhetők a CNH Industrial Group leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai, megbízható külső felek, szolgáltatók, meghatalmazott kereskedők és forgalmazók, valamint az Európai Unióban és azon kívül található üzleti partnerek között, amelyek külön szerződéses kötelezettséggel rendelkeznek, és kizárólag a fent felsorolt célok teljesítésére használhatják fel azokat.

Az adatokat közölhetjük harmadik felekkel a jogi kötelezettségeknek való megfelelés, a CNH Industrial Group és a CNH Industrial Group biztonságának működtetése és fenntartása, a CNH Industrial Group és a CNH Industrial Group jogainak vagy tulajdonának védelme, hatósági utasításra való reagálás, vagy az igazságügyi hatóságok előtti jogaink gyakorlása érdekében.

HOGYAN TOVÁBBÍTJUK AZ ADATOKAT HARMADIK ORSZÁGOKBA
A fentiekben részletezett adatfeldolgozási tevékenységek elvégzése érdekében az adatokat az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokba továbbíthatjuk, beleértve az ilyen adatoknak a nevünkben eljáró szervezetek által kezelt digitális vagy fizikai adatbázisokban történő tárolását. Az adatbázis-kezelés és az adatfeldolgozás a feldolgozás céljaira korlátozódik, és az alkalmazandó adatvédelmi törvények és rendeletek szerint történik.

Amennyiben az adatokat az EGT-n kívülre továbbítják, a Társaság minden megfelelő szerződéses intézkedést megtesz az adatok megfelelő védelmének biztosítása érdekében, beleértve - többek között - az EU Bizottsága által elfogadott, a személyes adatok EGT-n kívüli továbbítására vonatkozó szabványos adatvédelmi záradékokon alapuló megállapodásokat.

Az EGT-n kívüli adattovábbításra vonatkozó jogszerű mechanizmusok elfogadásán túlmenően a CNH Industrial csoport amerikai leányvállalatai és leányvállalatai részt vesznek az Adatvédelmi Pajzs programban, és ezért kötelesek az EU és az USA közötti, valamint a Svájc és az USA közötti Adatvédelmi Pajzs keretrendszereknek és a CNH Industrial Adatvédelmi Pajzs politikájának megfelelően eljárni, amely itt érhető el: https://www.cnhindustrial.com/en-us/governance/policies_and_guidelines/Pages/corporate_policies.aspx.


A SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉSE
Az adatokat addig őrizzük meg rendszereinkben és archívumainkban, amíg az a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírt célok eléréséhez szükséges, figyelembe véve adott esetben a jogi és szerződéses követelményeket.

Ha az adatokra már nincs szükség a feldolgozásuk céljaihoz, az adatokat töröljük vagy olyan formában tároljuk, amely nem teszi lehetővé az érintettek azonosítását, feltéve, hogy az adatok tárolására nem vagyunk jogilag kötelesek vagy jogosultak. Az adatokat hosszabb ideig is tárolhatjuk, amennyiben ez szükséges lehet a szolgáltatások vagy termékek nyújtásával vagy az adatok feldolgozásával kapcsolatos esetleges felelősséggel kapcsolatos érdekeink védelméhez.

ADATKEZELŐ
A CNH Industrial Deutschland GmbH, székhelye: Benzstrasse 1 74076 Heilbronn, Németország, a jelen adatvédelmi nyilatkozat keretében gyűjtött, feldolgozott és tárolt adatok adatkezelője.

A CNH Industrial Deutschland GmbH adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki.

Adatvédelmi tisztviselőnket a következő címen érheti el:

CNH Industrial Deutschland GmbH

Adatvédelmi tisztviselő

Benzstrasse 1,

1 74076 Heilbronn 

Telefon: + 49 731 408-0

E-mail: dpo-germany@cnhind.com


AZ ÖN ADATAIHOZ FŰZŐDŐ JOGAI
Ön a vonatkozó törvények és rendeletek által meghatározott jogait gyakorolhatja, többek között:

 • Hozzáféréshez való jog: az adatkezelőtől való jog arra vonatkozóan, hogy megerősítést kapjon arról, hogy az Ön személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, kérheti, hogy hozzáférjen a személyes adataihoz.
 • Helyesbítéshez való jog: az adatkezelőtől az Ön által pontatlannak ítélt személyes adatainak helyesbítéséhez, valamint a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog, ideértve a kiegészítő nyilatkozat benyújtását is.
 • Törléshez való jog: jog arra, hogy kérje tőlünk személyes adatainak indokolatlan késedelem nélküli törlését, amennyiben a kérelmet az alkalmazandó törvényeknek és rendeleteknek megfelelően nyújtják be.
 • Az adatkezelés elleni tiltakozás joga: bármikor tiltakozhat személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: az adatkezelőtől az adatkezelési tevékenységek korlátozásához való jog, ha a személyes adatok pontossága és pontosítása vitatott, valamint a személyes adatok pontosságának az adatkezelő általi ellenőrzéséhez szükséges időre.
 • Az adathordozhatósághoz való jog: az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban történő megismeréséhez való jog. Ön jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő akadályoztatása nélkül továbbítsa egy másik adatkezelőnek, különösen a következő feltételek mellett: az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik.
 • Panasztételhez való jog: bármely más közigazgatási vagy bírósági jogvita sérelme nélkül, ha úgy véli, hogy az adatfeldolgozás jogellenesen vagy az alkalmazandó törvényeknek és rendeleteknek nem megfelelően történt, joga van panaszt tenni azon tagállam felügyeleti hatóságánál, ahol Ön lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van, vagy ahol a jogsértés történt.

A fent említett jogait az alábbi módon gyakorolhatja, ha kapcsolatba lép velünk:

 • Az online űrlap kitöltése itt található
 • Írjon e-mailt az adatvédelmi tisztviselőnek a dpo-germany@cnhind.com címre, csatolva az innen letölthető formanyomtatványt.
 • Levél küldése az adatvédelmi tisztviselőnek a jelen Adatvédelmi tájékoztató "Adatkezelő" részében megadott címre, csatolva az innen letölthető formanyomtatványt .
 • Írjon egy e-mailt a privacy-compliance@cnhind.com címre, csatolva az innen letölthető formanyomtatványt .
 • Levél küldése az Adatkezelőnek a jelen Adatkezelési Tájékoztató "Adatkezelő" részében megadott címre, feltüntetve " az Adatvédelmi Megfelelőségért felelős személy részére " megjelöléssel, csatolva az innen letölthető formanyomtatványt .

Ha Ön kérést küld nekünk, szükség esetén további személyes adatokat kell kérnünk Öntől, hogy ellenőrizzük személyazonosságát, és szükség esetén felvegyük Önnel a kapcsolatot. Ezeket az adatokat, valamint az egyéb, általunk már visszatartott adatokat az Ön kérésének teljesítése érdekében a vonatkozó jogszabályok által előírtak szerint feldolgozzuk. Szükség esetén bizonyos információkat továbbíthatunk a CNH Industrial csoporton belüli vagy kívüli más vállalatoknak, amelyek az Ön adatainak adatfeldolgozóiként járnak el, hogy teljesítsük az Ön kérését. Az Ön adatait az Ön kérésének értékeléséhez és kezeléséhez szükséges ideig kezeljük, majd az adatokat megfelelő ideig archiváljuk, ami lehetővé teszi számunkra, hogy bizonyítsuk, hogy a kérést helyesen és időben kezeltük.

AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT FRISSÍTÉSEI

Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot 2021-09-03 frissítették. Fenntartjuk a jogot, hogy az Adatvédelmi nyilatkozatot időről időre módosítsuk vagy frissítsük a változó jogi követelmények vagy a feldolgozási tevékenységeink tükrözése érdekében. Minden frissítést közzéteszünk ezen a weboldalon, és az a közzétételkor lép hatályba. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt az Adatvédelmi tájékoztatót, hogy megtudja, hogyan védjük az Ön adatait.